Category: Kannada

Purusha Suktam in Kannada 0

Purusha Suktam in Kannada

|| ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತಮ್‌ || ಓಮ್ ತಚ್ಛಂ ಯೋರಾವೃಣೀಮಹೇ | ಗಾತುಂ ಯಜ್ಞಾಯ | ಗಾತುಂ ಯಜ್ಞಪತಯೇ | ದೈವೀ ಸ್ವಸ್ತಿರಸ್ತು ನಃ | ಸ್ವಸ್ತಿರ್ಮಾನುಷೇಭ್ಯಃ | ಊರ್ಧ್ವಂ ಜಿಗಾತು ಭೇಷಜಮ್‌ | ಶಂ ನೋ ಅಸ್ತು ದ್ವಿಪದೇ | ಶಂ ಚತುಷ್ಪದೇ |    ...

Manasa Devi Moola Mantra 0

Manasa Devi Moola Mantra

Goddess Manasa Devi is a form of Shakti. Goddess Manasa Devi is spelled differently in different parts as Mansa Devi, Monosa Devi, Manasha Devi etc. According to Devi Bhagavatam, Goddess Manasa is the mind-born...

Manasa Devi Dwadasa Nama Stotram in Kannada 0

Manasa Devi Dwadasa Nama Stotram in Kannada

|| ಅಥ ಮಾನಸಾ ದೇವಿ ದ್ವಾದಶನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್‌ || ಜರತ್ಕಾರು ಜಗದ್‌ಗೌರಿ ಮಾನಸಾ ಸಿದ್ಧಯೋಗಿನೀ | ವೈಷ್ಣವಿ ನಾಗಭಗಿನಿ ಶೈವಿ ನಾಗೇಶ್ವರೀ ತಥಾ || ೧ || ಜರತ್ಕಾರೂಪ್ರಿಯಾಽಸ್ತೀಕಮಾತಾ ವಿಷಹರೀತಿ ಚ | ಮಹಾಜ್ಞಾನಯುಥಾ ಚೈವ ಸಾ ದೇವಿ ವಿಶ್ವಪೂಜಿತಾ || ೨ || ದ್ವಾದಶೈತಾನಿ ನಾಮಾನಿ...

Devi Aparadha Kshamapana Stotram in Kannada 1

Devi Aparadha Kshamapana Stotram in Kannada

|| ದೇವ್ಯಪರಾಧಕ್ಷಮಾಪಣಾ ಸ್ತೋತ್ರಮ್‌ || ನ ಮಂತ್ರಂ ನೋ ಯಂತ್ರಂ ತದಪಿ ಚ ನ ಜಾನೇ ಸ್ತುತಿಮಹೋ ನ ಚಾಹ್ವಾನಂ ಧ್ಯಾನಂ ತದಪಿ ಚ ನ ಜಾನೇ ಸ್ತುತಿಕಥಾಃ | ನ ಜಾನೇ ಮುದ್ರಾಸ್ತೇ ತದಪಿ ಚ ನ ಜಾನೇ ವಿಲಪನಂ ಪರಂ ಜಾನೇ ಮಾತಸ್ತ್ವದನುಸರಣಂ ಕ್ಲೇಶಹರಣಮ್‌...

Ganga Stotram in Kannada 0

Ganga Stotram in Kannada

  || ಗಂಗಾ ಸ್ತೋತ್ರಮ್‌ || ರಚನೆ – ಆದಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ದೇವಿ! ಸುರೇಶ್ವರಿ! ಭಗವತಿ! ಗಂಗೇ .              ತ್ರಿಭುವನತಾರಿಣಿ ತರಳತರಂಗೇ | ಶಂಕರಮೌಳಿ ವಿಹಾರಿಣಿ ವಿಮಲೇ .              ಮಮ...

Bilvashtottara Shatanamavali in Kannada 0

Bilvashtottara Shatanamavali in Kannada

|| ಬಿಲ್ವಾಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿಃ || ತ್ರಿದಳಂ ತ್ರಿಗುಣಾಕಾರಂ | ತ್ರಿನೇತ್ರಂ ಚ ತ್ರಿಯಾಯುಧಮ್‌ || ತ್ರಿಜನ್ಮ ಪಾಪಸಂಹಾರಂ | ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್‌ || ೧ || ತ್ರಿಶಾಖೈಃ ಬಿಲ್ವಪತ್ರೈಶ್ಚ | ಅಚ್ಛಿದ್ರೈಃ ಕೋಮಲೈಃ ಶುಭೈಃ || ತವಪೂಜಾಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ | ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್‌ || ೨ ||...

Mrityunjaya Ashtottara Shatanamavali in Kannada 0

Mrityunjaya Ashtottara Shatanamavali in Kannada

|| ಶ್ರೀ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿಃ || ಓಂ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಶೂಲಪಾಣಿನೇ ನಮಃ | ಓಂ ವಜ್ರದಂಷ್ಟ್ರಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಉಮಾಪತಯೇ ನಮಃ | ಓಂ ಸದಾಶಿವಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ತ್ರಿನಯನಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಕಾಲಕಾಂತಾಯ ನಮಃ |...

Gayatri Ashtottara Shatanamavali in Kannada 0

Gayatri Ashtottara Shatanamavali in Kannada

|| ಶ್ರೀ ಗಾಯತ್ರೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿಃ || ಓಂ ಶ್ರೀ ಗಾಯತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ || ಓಂ ಜಗನ್ಮಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ || ಓಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ || ಓಂ ಪರಮಾರ್ಥಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ || ಓಂ ಜಪ್ಯಾಯೈ ನಮಃ || ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮತೇಜೋವಿವರ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ || ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ...

Satyanarayana Ashtottara Shatanamavali in Kannada 1

Satyanarayana Ashtottara Shatanamavali in Kannada

|| ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳೀ || ಓಂ ಸತ್ಯದೇವಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಸತ್ಯಾತ್ಮನೇ ನಮಃ | ಓಂ ಸತ್ಯಭೂತಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಸತ್ಯಪುರುಷಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಸತ್ಯನಾಥಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಸತ್ಯಸಾಕ್ಷಿಣೇ ನಮಃ | ಓಂ ಸತ್ಯಯೋಗಾಯ ನಮಃ |...

Venkatesha Ashtottara Shatanamavali in Kannada 0

Venkatesha Ashtottara Shatanamavali in Kannada

|| ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳೀ || ಓಂ ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಯೇ ನಮಃ | ಓಂ ಅನಾಮಯಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಅಮೃತಾಂಶಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಜಗದ್ವಂದ್ಯಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮಃ |...